Win10镜像之家_微软原版Msdn Win10专业版iso镜像下载

当前位置:首页 > 文章教程 > 软件教程

史上最全:VMware vSphere 6序列号最新分享

时间:2020-07-27 来源:Win10镜像官网 访问:

VMware vSphere v6.0破解版下载

VMware vSphere v6.0破解版下载

大小:1.04 GB类别:汉化软件

更新:2020-06-28下载:5378

VMware vSphere6官方版是业内最完整最强健的虚拟化平台。创建资源池来管理计算、 网络和存储容量与易用性,并提供最高水平的服务,每个应用程序工作负载以最低的总成本。VSphere 取决于世界上要求最苛刻的数据中心虚拟化您业务关键型应用程序为空前的灵活性和可靠性。

vSphere 6 Hypervisor

HY0XH-D508H-081U8-JA2GH-CCUM2

4C4WK-8KH8L-H85J0-UHCNK-8CKQ8

NV09R-2W007-08D38-CA956-33U28

JU400-6EK4L-080V9-QT8EP-2KAQ2

vSphere 6 Hypervisor for Embedded OEMs

NC6HH-26J4N-48098-Y0AX0-1GA66

HY0J0-6L28H-081W8-4TCN0-32RP0

0V012-002DJ-480T1-UHAE0-9GpF

4G6WR-A0K4M-08420-J8CN6-8A2QA

vSphere 6 Desktop Host

MF00U-65K53-H8DF9-Q20ZH-26R40

JV6D2-6YLDN-088C0-Q92N2-8Z00A

HG49R-2234J-08EJ8-WC9E2-87H2D

NV6TR-D4HD1-M84L1-P19QM-0PK3D

vSphere 6 for vCloud Service Provider Standard

JG2JK-DM01L-M8101-J8AZH-3LUH2

JZ41H-0X153-H8579-A32ZK-16H20

4A0HU-DU084-H8990-C9376-16KHF

1V0EA-FNK51-H85K8-H1AN6-2U8PD

vCloud Suite 6 Standard

HV0N8-AC382-H8ET1-631X6-23K10

HU4EA-A52E2-H89V9-T295K-0V8Q4

NZ4XH-2VK43-H8D30-6L974-97800

NU2DH-DW145-H81Y8-KL0QP-9GAQD

vCloud Suite 6 Advanced

MU2HU-DEHEQ-M85U0-N3356-07A5D

HC0R0-AZJE3-08EF1-T99E6-86R32

HG0JK-F4J1M-08E49-L91Q2-8K832

5U40R-D615H-M8EZ8-D82ZP-12848

vCloud Suite 6 Enterprise

JY04H-DFJ01-M8869-428EM-96R60

5Y04R-AYKE3-H8DR8-NK0EM-1UAL2

NC682-0GJ4P-08EM1-32ANM-0AU6F

NZ2JR-6U286-H81N0-8V3Z6-1FHH2

vSphere with Operations Management 6 Standard

HZ4J8-AWJ4Q-M8560-YT3Q6-0F052

JU24R-67H53-H8DF1-4L17K-8U208

MY6DK-0K1D2-M80T0-UR1Z4-8CK42

JU4E2-2W085-M8D78-M0AZM-AARKF

vSphere with Operations Management 6 Enterprise

JA60R-2JK84-M8DQ1-4L9N0-8VRP2

MG4T2-FY29P-480F9-9H0X0-16K1D

1U65R-2Y24N-M8DR1-U2C50-16HQ8

1V2HU-26KD1-08D60-LH9GK-CPU6F

vSphere 6 Foundation

JA6R2-DELEK-H8EP8-83AXP-07RQ8

0G6EA-07J5M-M8991-TJ0Z6-2U87D

NU61R-ADKD2-488M9-CV8NH-A6K30

0Y050-A3L42-084C9-6LCGP-3AR3D

vSphere 6 Foundation for Embedded OEMs

HA2JK-42HD4-H80C0-79CZ0-1L012

JY2E2-6W11L-H81K0-0A274-3ZU36

4G6HU-FF05N-085L1-R0ANM-C705F

4Y2TA-2R08P-H80H9-N317H-1ZK16

vSphere 6 Embedded Essentials

NY6M2-D5H8L-489D0-280Z0-2Q004

HA080-FP203-M8830-XH9QM-3PU2D

JF0NH-AGJ0P-H8EW0-2U85H-AU0QA

HU09A-6F04H-08E90-G28Z6-1A808

vSphere 6 Embedded Foundation

1A6H8-DT2D3-H8DR8-5L9EK-2AH18

4V088-D93DL-H89H9-3V8QH-C7H3D

JU28A-DR3DN-489H9-JC8XH-CZ052

1U69U-0AL9L-08171-UHCXK-9622A

vSphere 6 Essentials

NG2T0-AZ08N-484V0-KRC52-87K2D

JY412-8MKEH-489U0-KL2Q0-0ZUQ8

0F44K-85J17-489U8-JH9N6-8F060

4G28H-0CLDQ-H80J0-V3AZ0-862KA

vSphere 6 Essentials for Retail and Branch Offices

4U6NH-4D0EK-08EU9-JLCZ6-AU0J4

0G690-4F3EQ-M80G9-AR35M-AAUQ0

NV29K-8PLE3-480U1-T9970-A6RJD

1Z2MK-6T243-484J0-6K954-AYpD

vSphere 6 Essentials Plus

MU2MR-6HH1P-48E11-8J3G4-2Y8NF

HY0JR-AHK4H-08EM8-W22X6-0KU3F

4Z0RH-0YK55-48089-820Z6-AC852

JZ4HR-DJJ50-M84G0-LJ0G4-A22QF

vSphere 6 Essentials Plus for Retail and Branch Offices

1Y24U-6K05Q-48989-PR9G2-CA262

NV0XK-6ML00-H8D21-FR954-AG0ND

1G2MA-A2201-48DJ1-HC2E0-3ZA14

1V65R-0ZJ55-08870-KLAQH-0UA3F

vSphere 6 Standard

MG2T2-8FK0Q-H88H0-6RC50-9LU58

JU600-6YH91-M8DR8-D1CGP-330ND

HV2WH-D2192-M84K1-RLC56-1A862

HG6R2-8NH52-088H9-X33QP-C68KD

vSphere 6 Standard for Embedded OEMs

4F6XU-ADK50-488K0-UJ0ZM-1U8J8

0Z29R-A028L-M80J9-3H3N6-8UU2D

1Y68K-AG206-M8E38-298N0-8VUJD

HF252-0X391-H8029-H835M-33834

vSphere 6 Enterprise

5Y04A-8934J-M85P1-3K37H-9P04D

JA2NH-2Z191-08501-NCAX2-2VK4F

0F2T2-DCK93-M88M8-7J9E4-16RJ0

NU0EK-05100-M80N9-501N2-8G81D

vSphere 6 Enterprise for Embedded OEMs

0V050-0XL9N-M85A8-LU1GK-0UA52

NG6H2-FT186-H8EV8-UH9NP-1F208

5Y400-4G2EJ-481W8-R80GM-2K2NF

4Z44H-4R19K-H88T8-CT87P-0CKMD

vSphere 6 Enterprise Plus

1F6XH-8VJ9L-481Y9-L835P-CFHHA

1G28U-AW18P-08189-72AE6-9URP8

4Y29R-D034H-48561-RLAG0-ACU40

JU640-0JKE3-088J9-GRCXK-2PRH6

vSphere 6 Enterprise Plus for Embedded OEMs

1U0H2-DX354-H8961-Z2CN6-3C0M4

MY2DH-AFKDL-081A9-WR1XK-13HH8

5V2E2-AMLE4-08EF1-QHAZM-8YK20

4V692-D3KEL-M8088-NUAQ6-1Q0MD

vCenter Server 6 Essentials

NU68U-6D04K-08EV8-GK95K-9LRN6

HG2T0-6F3D3-489L9-2T9QH-3QR12

HZ05H-0W1EL-08EC0-E8AEK-8CKMF

4V24K-0J34Q-084D8-X19E2-03U2D

vCenter Server 6 Foundation

MV692-29093-M85H0-6RC76-1Q230

5A6MU-0N057-08EF8-NT1Q0-2FU7D

5C21A-6XK4H-089K8-2385M-3PAM8

NG6RA-ANK91-089Z9-P93ZH-0G016

vCenter Server 6 Standard

HG612-FH19H-08DL1-V19X2-1VKND

NU4JA-4V2DQ-48428-T32GK-8VRN4

0Y4H2-8P217-H8900-M8AE4-2LH44

NA658-2308J-08809-93AQ6-278J0

vCenter Server 6 Standard for Embedded OEMs

1G2NU-AZL54-484X0-3TAN0-9GH2A

JG69A-2T155-088J1-00A5M-1C0L8

HC45A-DEK1M-081C9-QKCZ0-C2K3D

NC4M8-2CL0M-08159-5V0E2-1GR3A

Virual SAN Standard

HZ2E0-0RKDL-485Y8-3L150-AYU52

NA69A-2Q385-M84D1-13370-322H2

HA0RU-FEL03-M8408-AUA7M-2U8JD

0F0J8-8YH8P-488F1-JCAN0-1V21D

Virual SAN

JU2D8-4CL82-088R1-RLAX2-3K8L0

1A6JU-0JK0P-481W0-70AE0-2QAJ8

4C48A-27HDH-48001-YH2E4-9ZUQF

4V252-FHH8K-480A1-VCAQM-A2KQ4

Virual SAN for Desktop

4F25K-4N392-M8161-132XP-1GR3F

0A4MR-49K93-08890-FR97K-93R4A

JU2EH-08K4N-M8DC0-4T3E2-33UH4

4Z6MU-2J383-481N1-G91QP-1Y2PA

VMWare:vSphere6 企业版参考序列号

HV4WC-01087-1ZJ48-031XP-9A843

NF0F3-402E3-MZR80-083QP-3CKM2

4F6FX-2W197-8ZKZ9-Y31ZM-1C3LZ

JZ2E9-6D2DK-XZQD0-632E4-33E7Z

MZ48M-DNK56-ZZJD0-RTCE2-9321X

0Y0AJ-4P29H-LZV81-59AQ2-C291V

0A4GL-D7JD7-LZR10-M30G0-A36JF

4C02A-DP2E2-AZ041-FH9X6-922J6

1G297-6W01H-TZAR1-7TAE6-1AY24

1C6N9-A4L01-MZ6R8-QA174-0CANZ

HG6QA-FU340-LZMV8-Y33Q2-0A4K2

0Y2FJ-02K1H-RZ2V0-723E2-13QNX

MY61G-8H11N-XZU40-M205P-33XJE

1F0QH-883E5-7Z5W8-HV9N6-03FKC

JZ486-4020J-AZUQ9-7T05P-92VQ8

4C6XC-0WH46-HZ4Q9-UV0N2-2AAJ6

MZ08J-DKH07-VZ2U0-Y83NM-9CVPU

NV227-44K56-MZ9P9-2H8ZP-A38PA

HF0HX-FRJ90-JZ5E1-M8952-3CF1Z

0Y6G3-8R151-DZPT8-4UA56-13PNX

NY4PP-8J38P-1Z8Z0-X03N6-031LD

5F6N0-FR35Q-XZ6U0-4V25P-93G2K

MA2XX-04J16-1ZX80-68052-32YHY

4G6CN-D920L-CZ7W9-CHC5P-02ANM

0A65P-00HD0-3Z5M1-M097M-22P7H

MA241-0KLEP-4Z718-LR2Q6-A2474

NA6FU-4J39N-AZDK0-A82G6-33E6R

1Z06V-22JE5-0ZW10-G91EH-02A7D

HA6VG-683DQ-YZUV0-2925K-ACW06

JA4A7-48H84-QZYP9-QK0N4-1A0JU

MZ0TJ-8V307-GZ919-QT876-13YPV

0V0VU-06KD6-CZU48-Q2150-03WLU

MY0R3-2W04J-9Z340-8CAQP-1AJ56

MU4T8-AW09M-LZPZ9-18CGP-9CM0K

HA08T-6H30P-DZKM0-8H0QP-92U6R

0G6JR-8Y084-TZA71-HT374-C3ZHX

1C0KQ-2KH0H-8ZQR1-P8356-0CK2G

5A68Y-8GKDK-WZLG9-XVAX6-3CM2W

4A6RF-A5L0M-CZ4V8-RT9Q4-13P04

HF2CN-6WH9M-KZAA1-UK8QM-0CX42

4G4KX-680EP-2ZZC1-WT2N6-0AL3U

1F6Z7-82K8M-XZ669-3T17M-AAWJ0

0Z25R-6F24J-0Z2L1-WC356-AA84Z

MY00L-2YH9K-9ZA98-MR270-3AXKN

JU6YR-8E09H-1ZCT9-PL3Z0-1AUKX

MF0GM-8839J-7ZLV0-7V1EK-3CMQJ

JY6Z7-0P1E5-9ZHR0-PRANP-0296D

0Z4F9-6U315-6ZMR0-RAAN6-3AFMC

5A6WG-AWJEH-TZp9-AH950-CADNH

NY61U-AKK9M-CZNJ9-WA354-AAP76

JF4Y7-26J0P-TZZ49-NK9ZH-0CPJJ

MV62H-AT20K-9Z280-DK2N0-9AVKZ

以上介绍的内容就是关于VMware vSphere 6最全序列号分享,不知道大家学会了没有,如果你也遇到了这样的问题的话可以按照小编的方法自己尝试一下,希望可以帮助大家解决问题,谢谢!!!想要了解更多的软件教程请关注Win10镜像官网~~~

最新Win10镜像下载

热门Win10镜像下载

本类热门教程